Deficyt pracowników z Polski. Czy rozwiązaniem są kandydaci ze Wschodu?

Deficyt pracowników z Polski. Czy rozwiązaniem są kandydaci ze Wschodu?

Przez ostatnie lata bardzo zmienił się rynek pracy w Polsce. Obserwujemy coraz większy wysiłek pracodawcy i często spore nakłady finansowe przeznaczane na dotarcie do odpowiednich kandydatów. Znalezienie odpowiedniego pracownika to sukces.
Jeszcze większym wyzwaniem jest zachęcenie go, by zechciał być częścią zespołu. Zmiany zachodzące w organizacjach, wymagania klientów, zapewnienie odpowiedniej jakości usług czy produkcji wy- magają dobrze dobranego zespołu ludzi oraz ich zaangażowania, a cały proces rozpoczyna się od pozyskania „tu i teraz” właściwego pracownika. Często na spotkanie rekrutacyjne zaprasza się 10 osób, a przychodzi jedna. Sukcesu nie gwarantuje ciężka praca specjalisty
ds. rekrutacji, ani podniesienie oferowanego wynagrodzenia. Brak odpowiednich kandydatów do pracy wpływa negatywnie na wyniki finansowe firmy oraz jej wizerunek. Należy wykazać się kreatywnością, otwartością i wyróżniać się wśród innych.
 

KREATYWNOŚĆ I OTWARTOŚĆ

To jedne z głównych wartości Axell Employment. Reprezentując je na co dzień, nasz zespół poszukuje właściwych rozwiązań dla naszych partnerów biznesowych. Dzięki tym działaniom nasi klienci mogą sku- pić się na realizowaniu własnych strategii organizacji, koncentrując się na swojej kluczowej działalności.
Nie zniechęca nas trudny rynek pracownika. Jest wyzwaniem, które- go się podjęliśmy. Wnikliwe analizy pozwalają nam szukać właściwych rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań jest otwarcie na rynki wschod- nie, bliskie nam kulturowo i językowo.
Nasi klienci stale rozszerzają współpracę z nami i polecają nas innym firmom, co potwierdza wysoki poziom świadczonych usług. Od 1999 roku rekrutujemy pracowników tymczasowych na rynek holenderski oraz polski. Na przestrzeni ostatnich kilku lat udało nam się rozbudo- wać strukturę firmy, która zapewnia sprawną realizację w dostarczaniu pracowników ze Wschodu. Wieloletnie doświadczenie w rekrutacji sprawia, że jesteśmy wysokiej klasy specjalistami z zakresu poszukiwa- nia i zatrudniania pracowników. Pasja, zaangażowanie, determinacja, wiedza i profesjonalizm to wartości naszych pracowników i naszej fir- my, a co za tym idzie ludzi, których rekrutujemy.
„Napływ pracowników, mentalnie bliskich Polakom, stworzył możli- wości zapełnienia luk kadrowych, a tym samym stał się sposobem na utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki. Axell Employment, zatrudniając między innymi pracowników z Ukrainy, zapewnia dobre zakwaterowanie oraz współorganizuje transport do pracy. Dodatkowo grupa naszych koordynatorów utrzymuje stały kontakt z pracowni- kami, których wspieramy w załatwieniu wszelkich formalności po- bytowych, w tym szkoleń i badań lekarskich” – mówi Dominik Weiss, Dyrektor Zarządzający Axell Employment.
Kluczem do sukcesu jest, wspólna z klientem końcowym, troska o naszych pracowników. Przyjmując ich do pracy staramy się zapewnić profesjonalne wsparcie w osobie naszych rekruterów i koordynatorów. Na każdym etapie dbamy, by nasi pracownicy mieli właściwą opiekę. Wyznajemy zasadę, że każdy ma prawo do informacji i prawo do pytań.
 

ANALIZA I NAUKA

Wszystkie procesy wchodzące w skład rekrutacji mają być ze sobą sprzężone i transparentne. To musi być płynny proces, a cel klarowny dla wszystkich. Stąd nacisk kładziemy na analizowanie naszej pracy ale nie bazie suchych statystyk, a merytorycznego feedbacku od naszych pracowników i klientów. Oni stanowią najlepsze źródło informacji. Ich opinie i odczucia są dla nas niedocenioną doza wiedzy przy której należy się na chwilę zatrzymać, przeanalizować i wyciągnąć właści- we wnioski. Nieustannie uczymy się naszych pracowników i staramy się dostrzegać związki przyczynowo skutkowe dzięki którym realnie
doskonalimy nasze rozwiązania bądź tworzymy nowe ale zawsze dba- jąc o oferowanie naszej wartości dodanej. Ten proces również dzia- ła w odniesieniu do naszych klientów. Zawsze dążymy do pełnego zrozumienia naszych klientów stąd tworzymy specjalne platformy służące wymianie informacji poprzez spotkania zarówno na poziomie operacyjnym jak i decyzyjnym. Taka forma współpracy przyczynia się do rzetelnej weryfikacji świadczonych usług, oceny stanu bieżącego ale, co istotniejsze, i precyzyjniejszego planowania działań krótkookre- sowych by przeciwdziałać niekorzystnym trendom i zjawiskom na da- nym obszarze operacyjnym.
Dzięki jasno zdefiniowanym wartościom w naszej firmie wiemy jak zadbać o relacje i właściwy poziom świadczonych przez nas usług w tym z szacunkiem podchodzimy do systemu wartości naszych klien- tów komponując ich przesłanie w naszą politykę. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i jesteśmy wiarygodnym part- nerem dla naszych klientów i pracowników.
Nie jesteśmy tu żeby bić rekordy, a koncentrujemy się na wytworzeniu realnej wartość dodanej. Integrując się z naszymi klientami wspólnie rozwijamy obsługę pracowniczą, politykę kadrową i akcje rekrutacyjne.
„Wybiegamy w przyszłość , przewidujemy zmiany i proponujemy najlepsze rozwiązania dla klientów w Polsce i Holandii. Nasi zleceniodawcy mogą liczyć na zaangażowanych pracowników ze Wschodu, wiążących długoterminowe plany zawodowe z Polską i sprawdzonym pośrednikiem w postaci Agencji Pracy Axell Employment” – podsumowuje Dominik Weiss.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *